Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk anj
Anglický jazyk anj
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk CJ1
Anglický jazyk- NP ANJ-NP
ASISTENT UČITEĽA AU
Biológia bio
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CvMAT-NP
Cvičenia zo slovenského jazyka CvSJ-NP
Dejepis dej
Dejepis DEJ
druhý cudzí jazyk/informatika cj2/inf
Environmentálna výchova EMV - NP
Etická výchova etv
Etická výchova etv
Etická výchova etv
Etická výchova etv
Etická výchova-NP ETV
Fyzika fyz
Fyzika FYZ
Fyzikálno-chemické praktiká FChP
Geografia GEG
Geografia GEO
Gymnastika gym-NEP
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Individuálna logopedická intervencia ILI
Individuálna logopedická starostlivosť ILS
Informatická výchova IFV
Informatická výchova IFV
Informatika inf
Informatika inf
Informatika inf
Informatika INF
Informatika INF
INFORMATIKA/technika INF/thd
INFORMATIKA/TVORBA PROJEKTOV INF/TFP
Komunikácia KOM
Konverzácia z anglického jazyka KzAJ-NP
Matematika mat
Matematika MAT
Matematika MAT-PV
matematika/Informatická výchova mat/Ifv
matematika/Informatická výchova mat/Ifv
matematika/rozvíjanie komunikačných schopností mat/rks
matematika/rozvíjanie komunikačných schopností mat/rks
Mediálna výchova mdv
Mediálna výchova med
Mediálna výchova med
Mediálna výchova MED
Motorika MOT
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova NAV-NP
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova NBV-NP
Náboženská výchova NV-Š
Nemecký jazyk NE
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk-NP NEJ-NP
nemecký jazyk/ruský jayzk nej/ruj
nemecký jazyk/ruský jayzk nej/ruj
Nemecký jazyk/Ruský jayzk NEJ/RUJ
Nemecký jazyk/Ruský jayzk NEJ/RUJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Oznamy výchovného poradcu OZNAM
Pohybová príprava PHP-NP
Práca s literárnym textom PsLT-NP
Práca s počítačom PsPC-NP
Práca s počítačom PsPC-PV
Pracovné vyučovanie pvc
Pracovné vyučovanie pvc
Pracovné vyučovanie pvc
Pracovné vyučovanie PVC
Pracovné vyučovanie PVC
Prevencia sociálno-patologických javov PSJ
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prírodoveda PRI
Prírodoveda PRI
Prírodoveda PRI
Prvouka prv
Prvouka prv
Prvouka PRV
Prvouka PVO
prvý cudzí jazyk/ cj1
Rečová výchova REV
Regionálna biológia REB
Regionálna biológia rgb
Regionálna biológia rgb
Regionálna biológia rgb
Regionálna geografia REG
Regionálna geografia rgE
Regionálna geografia rgg
regionálny dejepis rgd
Regionálny dejepis rgd
Regionálny dejepis rgd
Rozumová výchova RZV
Rozvíjanie grafomotorických zručností rgz
Rozvíjanie komunikačných schopností rks
Rozvíjanie komunikačných schopností rks
Rozvíjanie komunikačných schopností rvk
Rozvíjanie sociálnych zručností RSO
Rozvíjanie špecifických funkcií RFS
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Rozvoj grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Ruský jazyk RUJ
Ruský jazyk RUJ-NP
Sebaobsluha SEO
Slovenský jayzk/slovenský jayzk SJL/sjl
Slovenský jayzk/slovenský jayzk SJL/sjl
Slovenský jazyk SLY
Slovenský jazyk a literatúra sjal
Slovenský jazyk a literatúra SJaL
Správanie
Starostlivosť o zdravie SoZ-NP
Svet práce see
Svet práce see
Svet práce see
Svet práce SEE
Svet práce SEE
Svet práce SEE/see
Svet práce/svet práce SEE/see
Svet práce/svet práce SEE/see
svet práce/technika see/tech
Svet práce/Technika SEE/TECH
Svet práce/Technika SEE/TECH
SVET PRÁCE/TECHNIKA SEE/THD
ŠKD ŠKD
Technická výchova TCHV
Technika tech
Technika tech
Technika TECH
Technika THD
Technika/technika TECH/tech
Technika/technika TECH/tech
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko-korekčné cvičenia TKC
Tvorba projektov tfp
Tvorba projektov tvp
Tvorba projektov tvp
tvorba projektov/druhý cudzí jazyk tfp/cj2
Tvorba životného prostredia TZP
Umelecká činnosť literárna UČl
Umelecká činnosť spevácka UČs
Umelecká činnosť tanečná UČt
Umelecká činnosť výtvarná UČv
Variant C VarC
VARIANT C VarC
Vecné učenie VUC
VECNÉ UČENIE VUC
Vedomosti VED
Vlastiveda vla
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Záujmovo-umelecká činnosť ZUČ-NP
Zdravotná telesná výchova ZTV-NP

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018