Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
ASISTENT UČITEĽA AU
Biológia BIO
Dejepis DEJ
druhý cudzí jazyk/informatika cj2/inf
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Individuálna logopedická starostlivosť ILS
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk/Ruský jayzk NEJ/RUJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prírodoveda PRI
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Rečová výchova REV
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Rozvoj grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJaL
Správanie
ŠKD ŠKD
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko-korekčné cvičenia TKC
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019