Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok

Základná škola Raslavice

Toplianska 144, 086 41  Raslavice

 

Vnútorný poriadok školy

 

 P R E A M B U L A

            Ústava SR v článku 42 uvádza, že "občania  majú  právo na bezplatné vzdelanie v základných a stredných školách", čo plne rešpektujeme.

            Podľa školského zákona je dĺžka povinnej školskej dochádzky v SR desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku.

            K základným úlohám našej školy patrí uplatňovanie jednoty výchovy a vzdelávania, spojenie školy so životom a úsilie o mnohostranný rozvoj osobnosti mladého človeka.  

            Poslaním školy je formovať intelektuálny a mravný vývoj žiaka, pripraviť ho na tvorivú prácu, poskytnúť mu estetickú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu a umožniť mu podľa záujmu aj náboženskú alebo etickú výchovu.

            Základná škola je zložitý mechanizmus, ktorý však pracuje podľa stanovených pravidiel a keďže ju musí absolvovať každý človek, žiak je povinný podriadiť sa týmto pravidlám, ktoré sú zväčša obsiahnuté v jej vnútornom poriadku i v pokynoch vedenia školy a pedagogického zboru.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy  zabezpečí vnútorný chod  školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi.

Škola bude dôsledne dodržiavať zásady obsiahnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v Dohovore práv dieťaťa, dokumentoch prijatých a schválených OSN. Škola sa bude riadiť základnými právnymi predpismi týkajúcimi sa školstva, ktoré sú každoročne zverejnené v Pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR na príslušný školský rok.       

 

I. Práva a povinnosti žiakov

Žiaci majú právo:

 • na bezplatné vzdelanie
 • na možnosť vytvoriť žiacku samosprávu – žiacky školský parlament
 • na možnosť aktívneho a otvoreného dialógu žiakov s triednym učiteľom/triednou učiteľkou vyučujúcimi a vedením školy
 • na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní
 • na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (prestávky, dĺžka vyučovania)
 • na kvalitnú výučbu
 • vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme
 • na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach
 • prostredníctvom rodičov požiadať o komisionálne preskúšanie
 • podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej krúžkovej činnosti.

 

Žiaci sú povinní:

 • osvojovať si vedomosti a zručnosti poskytované základnou školou
 • cieľavedome sa pripravovať na vyučovacie hodiny
 • osvojovať si zásady vlastenectva, humanity a demokracie a správať sa podľa nich
 • čas určený na štúdium využiť čo najefektívnejšie. Táto povinnosť vyplýva z toho, že je to predovšetkým v ich záujme i v záujme  ich rodiny,
 • byť disciplinovaným, plniť pokyny pedagogických i ďalších zodpovedných zamestnancov školy
 • správať sa v škole i mimo nej tak, aby robili dobré meno sebe, svojim rodičom i škole,
 •  chrániť si svoje zdravie i zdravie iných
 •  udržiavať poriadok v učebniach, dielňach, laboratóriách, telovýchovných priestoroch, na chodbách, v oddychových priestoroch,
 • po každej vyučovacej hodine  udržiavať poriadok v laviciach
 • dodržiavať všetky ustanovenia vnútorného poriadku školy.

 

V záujme toho sú žiaci povinní dodržiavať predovšetkým tieto zásady:

 1. Žiaci sú povinní chodiť do školy pravidelne a podľa rozvrhu hodín sa zúčastňovať vyučovania všetkých povinných, voliteľných i nepovinných predmetov, ktoré si zvolili. Na vyučovanie sú povinní prichádzať včas, aby sa stihli pokojne prezuť a pripraviť si potrebné pomôcky. Povinnosťou žiakov je prinášať na vyučovanie učebnice a iné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich. Po 1. zvonení - o 7,10 hod. - sú žiaci povinní prezutí sa usadiť v triede a pripraviť si pomôcky na vyučovanie. Každé  meškanie  na  vyučovaciu  hodinu  je vyučujúci povinný  zaznamenať v triednej  knihe. Budovu školy a jej areál smie žiak opustiť počas vyučovania len so súhlasom triedneho učiteľa alebo iného vyučujúceho.
 2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada žiak alebo  zákonný zástupca žiaka o uvoľnenie z vyučovania. Pri nepredvídanom dôvode je žiak alebo jeho zákonný zástupca povinný do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti.  V deň návratu na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu  učiteľovi písomné ospravedlnenie podpísané  zákonným  zástupcom  a  pri  absencii  viac  ako 1 vyučovací deň aj potvrdenie lekára. Pri opakovanej absencii je žiak povinný  okrem ospravedlnenia  rodičov predložiť aj lekárske potvrdenie. Rodič má právo v priebehu školského roka ospravedlniť žiaka najviac z piatich vyučovacích dní (nenasledujúcich bezprostredne za sebou)
 3. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania a v stanovenom čase jeho neprítomnosť zákonný zástupca neospravedlní, a táto neprítomnosť trvá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, triedny učiteľ prostredníctvom sekretariátu školy oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt, a odboru práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného okresného úradu. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky  (viď. Metodický návod MPSVaR SR a MŠSR na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.281/2002Z.z. o prídavku na dieťa... v znení zákona č.658/2002.)
 4. Ak nie je možné žiaka hodnoverne hodnotiť za 1.polrok  školského roka z dôvodov absencie, žiak sa  neklasifikuje, riaditeľ školy určí termín na jeho preskúšanie maximálne v rozsahu 2 mesiacov od ukončenia 1. polroka. Ak nie je možné žiaka hodnoverne hodnotiť za 2.polrok  školského roka z dôvodov absencie, žiak sa  neklasifikuje, riaditeľ školy určí termín na jeho preskúšanie maximálne v rozsahu 2 mesiacov od ukončenia 2.polroka (je to spravidla termín opravnej skúšky, konanej v auguste). O povolení komisionálnej skúšky rozhoduje riaditeľ školy. Žiadosť o povolenie podáva písomne zákonný zástupca žiaka.

            Dôvody na  žiadosť o komisionálnu skúšku:

 • pochybnosti o klasifikácii zo strany žiaka alebo zákonného zástupcu, (žiadosť zákonného zástupcu sa podáva do 3 dní od zverejnenia hodnotenia)
 • na podnet riaditeľa školy
 • bol žiak uvoľnený od dochádzky na vyučovanie (individuálny študijný plán)
 • školská inšpekcia zistí nedostatky  pri klasifikácii a nariadi komisionálne skúšky
 • žiak koná opravné skúšky

Poznámka:žiak nemôže  v jednom klasifikačnom období konať 2 komisionálne skúšky z toho istého predmetu

4.1 Ak žiak v príslušnom klasifikačnom období (1 polrok) vymešká 20% polročnej dotácie hodín, podrobí sa preskúšaniu, ktoré je v kompetencii príslušného vyučujúceho.

 1. Žiaci sú povinní chodiť do školy vhodne a čisto oblečení a upravení. V čase určenom riaditeľom školy sú povinní sa prezúvať. (Prezuvky sú ľahká a čistá obuv, využívaná výlučne na nosenie v interiéri školy.) Na hodiny telesnej výchovy sú povinní nosiť predpísaný odev a obuv.
 2. Žiaci sú povinní dodržiavať predpisy o ochrane a bezpečnosti, dbať o zdravie, čistotu a poriadok.  Žiak je povinný hlásiť učiteľom, vedeniu školy alebo iným zamestnancom všetky okolnosti, ktoré by ohrozovali prevádzku školy a ľudské životy.
 3. Žiaci sú povinní šetrne zaobchádzať so školským majetkom, pomôckami a učebnicami. Úmyselné poškodzovanie školského majetku sa trestá podľa platných právnych noriem a škodu je povinný uhradiť žiak, resp. jeho zákonný zástupca.
 4. Žiaci sú povinní zabrániť porušovaniu školského poriadku inými žiakmi, a to buď priamo alebo rýchlym nahlásením daného správania u príslušného učiteľa (počas vyučovacích hodín – vyučujúcemu učiteľovi, počas prestávok – dozorujúcemu učiteľovi, kedykoľvek – triednemu učiteľovi) alebo u ostatných zamestnancov školy.
 5. Žiaci sú povinní správať sa k sebe ohľaduplne a kultúrne. Žiak je povinný netolerovať šikanovanie, ale nahlásiť to učiteľom alebo vedeniu školy. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.
 6.  Podstatnými znakmi šikanovania sú:

   a)       úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

b)       agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

c)       opakované útoky,

d)       nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

 • Šikanovanie sa prejavuje v  priamej podobe: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci a pod.
 • Šikanovanie sa môže prejavovať i v nepriamej podobe, napr. prehliadaním a ignorovaním obete.
 • Šikanovanie nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované a pedagóg musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc.
 • Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať skutkovú podstatu priestupkov. Môže ísť predovšetkým o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a priestupky proti majetku.
 • Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať i skutkovú podstatu trestných činov. Môže ísť najmä o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody,  nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého nátlaku,  krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci.
 • Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku.

 

 1. Povinnosti týždenníkov:
 2. hlásiť neprítomných žiakov na  začiatku každej vyučovacej hodiny
 3. nosiť triednu knihu na 2. - 7. vyučovaciu hodinu, v prípade presunu sa do inej učebne
 4. hlásiť prípadnú neprítomnosť vyučujúceho na vyučovacej hodine zástupcovi riaditeľa po 10 minútach neprítomnosti daného vyučujúceho
 5. podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky
 6. starať sa o čistotu tabule a dozerať na poriadok  v triede po skončení vyučovacej hodiny
 7. po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa ostala v primeranom poriadku (vyprázdnené lavice, stoličky vyložené na laviciach)

 

V budove školy, priľahlých priestoroch a na školských akciách platí pre žiakov  zákaz:

 1. používania mobilných telefónov počas vyučovania (stanovuje zákon)
 2. fajčenia, požívania  alkoholických nápojov,  nosenia, prechovávania a užívania  drog
 3. prinášať veci ohrozujúce život a zdravie (tu patrí aj pyrotechnika)
 4. mať na vyučovacích hodinách zapnutý mobilný telefón, zvukové prehrávače  a iné veci a predmety, ktoré by mohli vyrušovať, rozptyľovať a obťažovať spolužiakov a vyučujúcich
 5. poškodzovať interiér školy i jej vonkajšok grafitmi a inými  výtvormi, úmyselne poškodzovať nábytok, učebné pomôcky, okná, dvere, zariadenia toaliet 
 6. znemožňovať vyučovací proces a prevádzku školy
 7. fotiť a natáčať audio, video záznamy bez súhlasu vyučujúceho.

 

Poznámka: Pedagóg má právo zobrať žiakovi predmety, ktoré vyrušujú, rozptyľujú a obťažujú spolužiakov a vyučujúcich a vrátiť ich až zákonnému zástupcovi žiaka.

 

II. Práva a povinnosti učiteľov

            Vychádzajúc z Charty učiteľov a pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov zdôrazňujeme vo vnútornom poriadku iba osobitné práva a povinnosti pedagogických pracovníkov.

 1. Učiteľ má právo i povinnosť získavať a udržiavať svoje hlboké a špeciálne vedomosti permanentným vzdelávaním. Má mať vytvorené podmienky vo forme pracovných úľav pre ďalšie vzdelávanie, na účasť na rôznych seminároch a kurzoch a iných vzdelávacích príležitostiach.
 2. Učiteľ má právo na optimálne pracovné podmienky, aby sa mohol plne sústrediť na plnenie svojich profesijných úloh.
 3. Učiteľ má akademickú slobodu pri plnení profesionálnych povinností. Ako vysoko kvalifikovaný odborník sám rozhoduje o najvhodnejších učebných pomôckach a vyučovacích metódach pre svojich žiakov.
 4. Učiteľ má právo na taký spôsob kontroly, aby ho stimuloval a pomáhal mu pri vykonávaní pracovných úloh.
 5. Učiteľ má právo odvolať sa  voči hodnoteniam, ktoré považuje za neoprávnené.
 6. Učiteľ má právo byť oboznámený so svojím osobným ohodnotením.
 7. Učiteľ má slobodu v používaní takých spôsobov hodnotenia a klasifikácie žiakov, ktoré považuje za užitočné pre ďalší rozvoj žiakov, v konečnom hodnotení však musí použiť platnú klasifikačnú stupnicu a musí zaručiť, aby jednotliví žiaci neboli úmyselne nespravodlivo ohodnotení a to v súlade s platnou legislatívou (viď. Metodické usmernenie o hodnotení a klasifikácii žiakov základných škôl v SR)
 8. Učiteľ má právo byť chránený pred neobjektívnym alebo neoprávneným zasahovaním rodičov alebo iných ľudí do záležitostí, ktoré sú výlučne otázkou profesionálnych povinností učiteľa, má sa však usilovať o úzku spoluprácu učiteľov a rodičov.
 9. Keďže učiteľ je cenným odborníkom, má právo na takú organizáciu práce zo strany vedenia školy, aby sa zabránilo neracionálnemu využívaniu jeho času a energie.

 

Osobitné povinnosti pedagogických zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého   zodpovedajú. V tomto smere najmä:

 • zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov,
 • postupujú podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko - organizačných pokynov pre príslušný školský rok,
 • plnia vyučovaciu povinnosť a povinnosť výchovnej práce v určenej miere a  vykonávajú činnosti súvisiace s vyučovaním a výchovnou činnosťou,
 • zvyšujú svoju odbornú úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania,
 •  spolupracujú so zákonnými  zástupcami žiakov a verejnosťou pri utváraní dobrých vzťahov so školou, na požiadanie zákonných zástupcov informujú ich na triednych schôdzach, prípadne na inej dohodnutej schôdzi o prospechu, správaní a dochádzke žiakov, a to ústne alebo písomne,
 • podporujú rozvoj záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania a podľa svojich možností sa aj zúčastňujú na tejto činnosti,
 • vedú žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce vo všetkých predmetoch a zvlášť v predmetoch alebo činnostiach (lyžiarsky výcvik, exkurzie, výlety a pod.), kde je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov,
 • vedú žiakov k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane školského zariadenia a ostatného vlastníctva pred stratou, zničením a zneužitím,
 • starajú sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami, školskými potrebami a učebnými pomôckami,
 • sú povinní dodržiavať všetky platné legislatívne a hygienické predpisy týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Každý učiteľ je povinný monitorovať zmeny v správaní, prípadne v celkovom fyzickom a psychickom stave žiaka a v prípade odôvodneného podozrenia na zanedbávanie, sexuálne zneužívanie, v účasti žiaka na šikanovaní, užívaní alebo šírení drog má tieto skutočnosti okamžite hlásiť riaditeľovi školy, ktorý zariadi ďalší postup.

Pedagogickí zamestnanci nesmú od žiakov žiadať, aby si obstarávali neschválené školské pomôcky alebo materiál na výchovu a vyučovanie, ktorý je veľmi nákladný alebo sú problémy s jeho zabezpečením.

Pedagogickí zamestnanci nie sú povinní viesť agendu, ktorá sa priamo netýka výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 III. Výchovné opatrenia

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Viď. Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl.

 

1.       Pochvala  triednym učiteľom

 • za výborný prospech – prospel  s vyznamenaním – priemer  do 1,5
 • za výbornú dochádzku – podľa posúdenia triednym učiteľom
 •  za reprezentáciu triedy
 • za príkladné slušné správanie
 • za príkladné utváranie dobrých  vzťahov v triede
 • za úspešné splnenie úlohy súvisiacej  so životom triedy

   Poznámka: Do úvahy sa berie štvrťročné hodnotenie správania sa žiaka.

 

2.       Pochvala riaditeľom školy

 • za výborný absolútny prospech – priemer  1,0
 • za vzornú dochádzku u prospievajúcich žiakov ( t.j. 0 vymeškaných hodín)
 • za úspešnú reprezentáciu školy (1. – 3. miesto v športových, jazykových a iných súťažiach, úspešný riešiteľ MO, FO, CHO ... )
 • za nezištnú pomoc, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou, za viacnásobnú pochvalu triedneho učiteľa

    Poznámka: Do úvahy sa berie polročné hodnotenie správania sa žiaka.

 

3.       Iné ocenenia

 • zviditeľnenie pochvaly študentským parlamentom za príkladný čin alebo skutok v rámci školy
 • pochvaly riaditeľom školy zverejniť v školskom rozhlase v študentských reláciách a na www stránke školy
 • materiálne odmeny pri úspešnom ukončení štúdia na ZŠ a na konci  školského roka, ak žiak prospel s vyznamenaním
 • ocenenie výborných žiakov v jednotlivých predmetoch (úspešných reprezentantov školy)

 

Klasifikácia správania:

Stupeň 1 (veľmi dobré)– Žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

 

 

4.       Napomenutie od triedneho učiteľa

 • za jednorazové porušenie vnútorného poriadku školy
 • za nedôveryhodne ospravedlnený 1 neskorý príchod na vyučovaciu hodinu – podľa posúdenia triednym učiteľom
 • za neplnenie povinnosti týždenníka  v rámci 1 týždennej služby
 • za jednorazové nevhodné správanie voči učiteľom, zamestnancom školy a spolužiakom
 • za jednorazové vulgárne vyjadrovanie
 • za jednorazové neprezutie sa
 • za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo kolektívom žiakov

   Poznámka: Do úvahy sa berie štvrťročné hodnotenie správania sa žiaka.

 

5.       Pokarhanie od triedneho učiteľa za priestupky uvedené nižšie a zapísané v triednej knihe

 • za viacnásobné porušenie vnútorného poriadku školy(2 až 5 priestupkov)
 • za svojvoľné opustenie areálu školy v čase vyučovania
 • za opakované neplnenie si povinnosti týždenníka  v rámci týždennej služby(2 až 5 krát)
 • za opakované nevhodné správanie voči učiteľom, zamestnancom školy a spolužiakom (2 až 5 priestupkov)
 • za opakované vulgárne vyjadrovanie (2 až 5 krát)
 • za opakované neprezúvanie sa (2 až 5 krát)
 • za 1 neospravedlnenú hodinu
 • za opakované iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo kolektívom žiakov

   Poznámka: Do úvahy sa berie štvrťročné hodnotenie správania sa žiaka.

 

6.       Pokarhanie riaditeľom školy za priestupky uvedené nižšie a zapísané v triednej knihe

 • za viacnásobné porušenie vnútorného poriadku školy(6 až 10 priestupkov)
 • za viacnásobné nevhodné správanie voči učiteľom, zamestnancom školy a spolužiakom(6 až 10 krát)
 • za viacnásobné vulgárne vyjadrovanie sa (6 až 10 krát)
 • za opakované svojvoľné opustenie areálu školy v čase vyučovania (6 až 10 krát)
 • za opakované neprezúvanie sa (6 až 10 krát)
 • za podvádzanie každého druhu (ospravedlnenia, písomky ... )
 • za prinesenie cigariet, alkoholu, drog a iných omamných látok  do priestorov školy, jej okolia alebo na školských podujatiach
 • za prinesenie zdravie ohrozujúcich vecí (napríklad pyrotechnika, petardy,...) do priestorov školy, jej okolia alebo na školské podujatia
 • za nevhodné správanie sa voči živým organizmom (rastlinám, živočíchom)
 • za najviac dve neospravedlnené hodiny
 • za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 5

        Poznámka: Do úvahy sa berie polročné hodnotenie správania sa žiaka.

 

7.     Zníženie známky zo správania na 2. stupeň – uspokojivé  za priestupky uvedené nižšie a zapísané v triednej knihe 

Stupeň 2 (uspokojivé)žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne previní, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

      Priestupky, za ktoré sa znižuje známka zo správania na 2.stupeň:

 • za 3 až 7 neospravedlnených hodín
 • za dopisovanie a prepisovanie známok v žiackej knižke a v klasifikačnom hárku
 • za jednorazové prichytenie pri fajčení v zmysle §7 odstavca c) zákona 377/ 2004 Z.z., (zakazuje sa fajčiť v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach... ) za jednorazové prichytenie pri požívaní alkoholických nápojov, drog a  iných druhov toxikománie v priestoroch školy, v jej okolí a na školských  podujatiach
 •  za znemožňovanie  vyučovacieho procesu
 • za nosenie vecí ohrozujúcich ľudský život do školy
 • za úmyselné poškodenie školského majetku s povinnosťou uhradiť finančné náklady spojené s odstránením spôsobeného   poškodenia
 • za nekultúrne správanie a vulgárne vyjadrovanie v škole a na školských podujatiach
 • za prípadné iné porušenia vnútorného poriadku, ktorými sa môže ohroziť výchovno-vzdelávací proces, zdravie a bezpečnosť osôb

   Poznámka: Do úvahy sa berie polročné hodnotenie správania sa žiaka.

 

8.     Zníženie známky zo správania na 3. stupeň – menej uspokojivé  za priestupky uvedené nižšie a zapísané v triednej knihe

Stupeň 3 (menej uspokojivé)– správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších previnení.

Priestupky za ktoré sa znižuje známka zo správania na 3.stupeň:

 • za 8 a viac  neospravedlnených hodín
 •   pri opakovaných priestupkoch uvedených v bode 7
 • za vandalizmus
 • za hlásené nevhodné vystupovanie na verejnosti – nevhodnú reprezentáciu školy
 • za prejavy rasizmu, xenofóbie a zakázaných ideológií
 • za prípadné iné porušenia vnútorného poriadku a porušenie, ktoré nie sú v súlade s normami spoločenského správania a sú v rozpore s dobrými mravmi, ktorými sa môže ohroziť výchovno-vzdelávací proces , zdravie a bezpečnosť osôb

   Poznámka: Do úvahy sa berie polročné hodnotenie správania sa žiaka.

  

9.       Zníženie známky zo správania na stupeň 4 – neuspokojivé za priestupky uvedené nižšie a zapísané v triednej knihe

Stupeň 4 (neuspokojivé)– žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov.

Priestupky, za ktoré sa znižuje známka zo správania na 4.stupeň:

 • za opakujúce sa priestupky v bode 8
 • za veľmi závažný priestupok proti normám spoločenského spolunažívania, ktorým by bola ohrozená mravná výchova ostatných žiakov – za šírenie drog a iných toxických látok, za opakované šikanovania a vydieranie, za opakovaný vandalizmus, za propagáciu symbolov a prejavov zakázaných ideológií (rasizmus, xenofóbia a pod.)
 • za prípadné iné porušenia vnútorného poriadku, ktorými sa môže ohroziť výchovno-vzdelávací proces, zdravie a bezpečnosť osôb (krádež, úmyselné ublíženie na zdraví, šikanovanie a vydieranie)

   Poznámka: Do úvahy sa berie polročné hodnotenie správania sa žiaka.

 

Znížené známky zo správania sú spojené s pokarhaním riaditeľa školy.

 

Klasifikácia správania žiaka so zníženým stupňom sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka s odôvodnením.

 

10.        Iné výchovné opatrenia

 • zverejnenie priestupkov a pokarhaní v školskom rozhlase
 • pohovor u riaditeľa školy alebo u jeho zástupcov so zápisom o pohovore
 • pohovor u výchovného poradcu so zápisom o pohovore
 • zaslanie oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky na ÚPSVaR, OcÚ.

 

 

 (1)      Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.

 

(2)       Pred uložením opatrenia vo výchove  treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka.

 

(3)       Uloženie opatrenia vo výchove  sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.

 

(4)       Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka preukázateľným spôsobom prostredníctvom triedneho učiteľa.

 

Organizácia vyučovacieho dňa

 

 1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo riaditeľstvo školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak  a učiteľ.
 2. Vyučovanie sa začína o 7 15  hod a končí o 1240. Popoludňajšie vyučovanie začína o 1300

1.

hodina

    7.15  –  8.00   

5.

hodina

 11.00 – 11.45

2.

hodina

    8.10  –  8.55

6.

hodina

 12.00 – 12.40

3.

hodina

    9.10  –  9.55

7.

hodina

 13.00 – 13.45

4.

hodina

   10.05  –10.50

8.

hodina

 13.55 – 14.40

 
 1. Vyučovací proces je organizovaný v triedach, špecializovaných učebniach, dielňach, telovýchovných objektoch, preto sa žiaci počas vyučovania presúvajú.
 2. Ak majú žiaci počas vyučovania voľnú hodinu, zdržiavajú sa v areáli školy. V priebehu vyučovania môže žiak opustiť budovu školy len so súhlasom triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.
 3.  Vyučovanie predmetov, ktoré sa uskutočňuje v špeciálnych učebniach, dielňach a telovýchovných objektoch (učebne fyziky, chémie, informatiky, prírodopisu, hudobnej výchovy, technickej výchovy, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy) sa riadi špeciálnymi pravidlami, záväznými pre všetkých žiakov.
 4. Na vyučovanie predmetu telesná výchova sa žiaci druhého stupňa prezliekajú do cvičebných odevov  v šatniach v telovýchovných priestoroch. Žiaci prvého stupňa sa prezliekajú v svojich triedach.
 5.  Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach, na chodbách alebo v areáli školy. Prestávky odporúčame využiť aj na aktívny oddych. Počas veľkých prestávok majú žiaci možnosť vypočuť si hudobnú produkciu rôznych žánrov a aktuálne oznamy prostredníctvom školského rozhlasu.
 6. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) vybavujú žiaci a ich zákonní zástupcovia prostredníctvom sekretariátu školy, alebo prostredníctvom svojich triednych učiteľov.
 7. Rozhovory s vyučujúcimi môžu mať žiaci cez veľkú prestávku, prípadne v ich mimovyučovacom čase po predchádzajúcom dohovore.

 

Schválené pedagogickou radou dňa: 3. decembra 2007

Schválené žiackym školským parlamentom dňa: 3. decembra 2007

  

Platí od:  3. decembra 2007

                                                           Mgr. Igor Drotár

                                                                                                                  riaditeľ školy