Navigácia

O škole

Filozofia školy

Čo je naším cieľom?

  Vychovávať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením prostredia školy ako centra stretávania sa živej diskusie medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi a širokou verejnosťou.
  Vychovávať psychicky a fyzicky zdravých jedincov ovládajúcich aspoň jeden cudzí jazyk a prácu s počítačom tak, aby boli schopní plnohodnotne sa uplatniť na trhu práce a v živote.